Logo 1
MEIA VIỆT NAM-JAPAN MEIA-HTC
VN:48 THÍCH MINH NGUYỆT,PHƯỜNG 2,TÂN BÌNH,HCM / JP:4-16-20 IKUNONISHI,IKUNOKU,OSAKA,JAPAN
VN:+84949999611; +84944444160; +842862740024 / NB:+817018056789; +81667182345
+81667182346

Trụ sở Việt Nam:
CÔNG TY MEIA VIỆT NAM
48 Thích Minh Nguyệt,Phường 2,Tân Bình,Hồ Chí Minh.

VN:+84949999611;+84944444160;+842862740024

Trụ sở nhật bản:

1/CÔNG TY HTC
Osaka fu-Kashiwara shi-Taisho
1-6-20-107.

2/CÔNG TY JAPAN MEIA
Osaka fu-osaka shi-ikunoku-ikunonishi 4-16-20

NB:+817018056789;+81667182345

 

Họ tên : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Liên hệ tới phòng : (*)
Nội dung liên lạc : (*)
Mã bảo vệ : (*)